Instructors

استاد فلانی

آموزگار

Description

در حال حاضر بخش زیادی از ظرفیت دانشگاه ها و آموزش عالی خالی مانده است. در تحلیل چرایی و چگونگی پدید آمدن این وضعیت در سال های اخیر، باید بگویم این معضل تنها به وزارت علوم ربط پیدا نخواهد كرد. البته در دولت قبل اشتباهات محاسباتی خاصی در این بخش وجود داشت. تاكید بیش از حد بر توسعه تحصیلات تكمیلی و ضربه وارد كردن به دوره های كارشناسی غیر قابل توجیه است. اما بخش اصلی مشكل و علت پدید آمدن چنین وضعیتی تحولات نیروی انسانی، مسائل جمعیتی و مسائل اقتصادی است.
ما یك قله جمعیتی داشتیم كه امروزه به متولدان دهه 60 معروفند. متاسفانه این دهه در هر دوره از اجتماع همراه خودش كمبودها و مشكلاتی به همراه داشته است. مشكل موج های محاسبه نشده اجتماعی است كه آن مقطع خودش را در موج جمعیتی 10 میلیونی نشان داد. زمانی كه این متولدان در دوره ابتدایی مشكلات آموزش ابتدایی را داشتیم زمانی بود كه مدارس ما سه شیفتی كار می كردند و داوطلبان كنكور به مرز حدود دو میلیون نفر رسیده بود. زمانی كه این قله جمعیتی عبور كرد، آموزش و پرورش نفس كشید. در واقع مدارسی كه در آن دوران تمام ظرفیتش پر بود، تا حدی خالی ماند. در حال حاضر نیز مدارس زیادی وجود دارند كه خالی مانده اند. جمعیت دانش آموزی حدود 19 میلیونی به حدود 14 میلیون رسید.
از مدارس كه گذشت این موج جمعیتی به تدریج در سال های بعد خودش را در دوره های كارشناسی دانشگاه نشان داد. اتفاقی كه باید رخ می داد این بود كه در بازار كار متناسب با این قله جمعیتی كه بسیار فرصت آفرین بود، اقداماتی صورت گیرد. یعنی می توانستیم راه را باز كنیم تا دانشجویان بتوانند جذب شوند و رونقی به بازار كار دهند. اما متاسفانه این اتفاق رخ نداد. همان طور كه از ابتدا هم برای تولد این دهه فكری نشده بود در مورد وضعیت شغلی این افراد نیز منتظر ماندیم تا مشكل بیكاری بروز پیدا كند و بعد بگوییم خب مشكل بیكاری داریم.
دانلود درس